PERN stawia na ekologię

Ograniczenie śladu węglowego, obniżenie kosztów zużycia wody, a także zmiana sposobu zagospodarowania wód opadowych i odpadów płynnych powstających podczas czyszczenia zbiorników ropy naftowej – to tylko niektóre efekty jakie przyniosą inicjatywy proekologiczne, realizowane obecnie w PERN. Celem tych działań jest zmniejszenie negatywnego wpływu spółki na środowisko naturalne. Znaczenie ochrony środowiska zostało podkreślone w strategii PERN do 2024 roku.

PERN w perspektywie do 2024 roku przewiduje m.in. budowę nowych instalacji odzysku par benzyn, oczyszczalni ścieków, przebudowę systemów kanalizacji deszczowo – przemysłowych, jak również modernizację oświetlenia. Uruchomienie nowych instalacji odzysku par benzyn planowane jest do końca II kwartału przyszłego roku. W efekcie budowy wskaźniki emisji węglowodorów nie będą przekraczały 10 g/Nm3, a taki pułap wyznaczają przepisy środowiskowe w wielu krajach Unii Europejskiej. Na inwestycje ekologiczne PERN przeznaczy w najbliższym czasie ponad 23 mln zł.

Kluczowe założenia strategii PERN do 2024 roku

  • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarce dzięki realizacji programu Megainwestycje na rynku ropy i paliw oraz poprawie konkurencyjności baz PERN,
  • ograniczenie wpływu PERN na otoczenie – poprzez rozwiązania chroniące środowisko, a także zmniejszenie zużycia wody, plastiku i papieru oraz ilości odpadów,
  • inwestycje w badania i rozwój oraz współpraca ze start-upami, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii.

PERN od wielu lat prowadzi szeroki program inwestycji ekologicznych, polegających między innymi na ograniczaniu wpływu działalności eksploatacyjnej na środowisko. Ryzyko wystąpienia wycieków i zanieczyszczeń podlega ciągłej analizie, co monitorują zaawansowane systemy automatyki. Pod ścisłą kontrolą są także nowe inwestycje. Budowa kolejnych zbiorników na ropę naftową i paliwa odbywa się w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa ekologicznego z zastosowaniem podwójnych płaszczy, podwójnego dna i specjalnych geomembran, których celem jest ograniczenie ryzyka wycieków ropy naftowej lub paliw do środowiska.