Na straży bezpieczeństwa Klientów – RAPORT o Laboratoriach PERN

Kiedy tankujemy paliwo na stacji, zwykle nie zastanawiamy się jaką drogę musi ono wykonać by na nią trafić – ile operacji, ile osób, jaki łańcuch wartości za tym stoi. Istotną rolę w tym procesie odgrywają laboratoria PERN, które stoją na straży jakości surowca oraz paliw i biododatków. W ubiegłym roku wykonały one ponad 250 tys. badań. W pierwszej połowie tego roku takich analiz było już ponad 130 tys.

Laboratoria PERN poza kompleksowym nadzo­rem nad jakością paliw i ropy naftowej składowanych i magazynowanych w bazach spółki, świadczą również usługi podmiotom zewnętrznym. Po­siadają nowoczesne wyposażenie oraz doświadczoną kadrę, co daje gwaran­cję, że produkty które trafiają z PERN na stacje paliw, spełniają wymagania jakościowe. To ma kluczowe znacze­nie dla bezpieczeństwa konsumentów. PERN w ostatnich czterech latach zainwestował ponad 10 mln zł by doposażyć swoje laboratoria w sprzęt najwyższej jakości.

Laboratoria PERN rokrocznie otrzymują pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji. To potwierdzenie, że analizy wykonywane przez ekspertów Spółki spełniają wysokie standardy, a to ma kluczowe znaczenie dla klientów i samej jakości paliw, tankowanych na stacjach. O ogromnej roli laboratoriów wszyscy mogliśmy się przekonać m.in. dwa lata temu, kiedy do kraju napłynęła zanieczyszczona chlorkami organicznymi ropa naftowa. Sprostały one wtedy wyzwaniu i wzięły na siebie wielką odpowiedzialność – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN.-
Na system laboratoryjny PERN składa się łącznie 11 laboratoriów – 8 laboratoriów paliw i 3 ropy. Laboratoria ropy zlokalizowane są na terenach bazy w Adamowie i Miszewku Strzałkowskim oraz w Terminalu Naftowym w Gdańsku. Ich podstawową działalnością jest prowadzenie badań laboratoryjnych ropy naftowej, która jest transportowana i magazynowana w systemie PERN , w celu określenia jej parametrów fizykochemicznych.

Laboratoria Paliw Płynnych wykonują badania paliw, biopaliw i biokomponentów płynnych zgodnie z wymaganiami norm produktowych. Największym tego typu ośrodkiem w PERN jest Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska w Nowej Wsi Wielkiej. Pozostałe laboratoria działają w bazach w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach.