PERN uczestnikiem rynku mocy

Udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej, wzmocnienie krajowego systemu elektroenergetycznego, bardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, ale także wymierne korzyści finansowe – to główne przyczyny, dla których PERN stał się uczestnikiem rynku mocy. Spółka podpisała właśnie umowę z firmą Enspirion (Energa, Grupa PKN ORLEN), tzw. agregatorem DSR, który umożliwi skuteczną realizację tego projektu. W ramach umowy PERN zadeklarował redukcję mocy na poziomie 6 MW.

Rynek Mocy jest mechanizmem, który ma zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w horyzoncie długoterminowym. Dzięki niemu każdy odbiorca energii w Polsce będzie mógł korzystać z energii elektrycznej w czasie i ilości wynikających z jego potrzeb. Główne powody wprowadzenia rynku mocy w Polsce to rosnące zapotrzebowanie na moc i  wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, które charakteryzują się mniejszą stabilnością.

PERN uczestnikiem Programu DSR

PERN uczestniczy w Programie DSR (Demand Side Response z ang. odpowiedź strony popytowej). Jest to czasowa redukcja poboru energii elektrycznej na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego (PSE).

Zużycie energii elektrycznej dla PERN to istotny element kosztowy wynikający z konieczności tłoczeń ropy naftowej poprzez system logistyczny. Optymalizacja w tym obszarze jest jednym z naszych kluczowych celów, a dzięki dodatkowym działaniom przyczynimy się również do stabilizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Redukcja poboru energii w PERN będzie realizowana poprzez czasową zmianę układów technologii wewnętrznych tłoczeń bez wpływu na ciągłość dostaw dla naszych klientów – podkreśla Rafał Miland, wiceprezes PERN.

W ramach tego Programu odbiorca energii oferuje swoją elastyczność w poborze energii w zamian za wynagrodzenie i współpracuje z tzw. agregatorem DSR, który zarządza dużym portfelem klientów pozwalając na skuteczną redukcję poboru energii a tym samym dając Operatorowi Systemu Przesyłowego stabilne i niezawodne rezerwy energii elektrycznej.

Ekologia coraz ważniejsza w działaniach PERN

PERN realizuje obecnie szereg działań proekologicznych, których celem jest m.in. ograniczenie śladu węglowego, obniżenie kosztów zużycia wody, a także zmiana sposobu zagospodarowania wód opadowych i odpadów płynnych powstających podczas czyszczenia zbiorników ropy naftowej. Chodzi o minimalizowanie negatywnego  wpływu spółki na środowisko naturalne. Znaczenie ochrony środowiska zostało także podkreślone w strategii PERN do 2024 roku.

PERN w perspektywie do 2024 roku przewiduje m.in. budowę nowych instalacji odzysku par benzyn, oczyszczalni ścieków, przebudowę systemów kanalizacji deszczowo – przemysłowych, jak również modernizację oświetlenia. Uruchomienie nowych instalacji odzysku par benzyn planowane jest do końca II kwartału przyszłego roku. W efekcie budowy wskaźniki emisji węglowodorów nie będą przekraczały 10 g/Nm3, a taki pułap wyznaczają przepisy środowiskowe w wielu krajach Unii Europejskiej. Na inwestycje ekologiczne PERN przeznaczy w najbliższym czasie ponad 23 mln zł.