PERN przyspiesza obsługę firm i wspiera je w zwiększaniu udziału energii odnawialnej w transporcie

Umożliwienie klientom PERN realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) czyli osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 roku – to jeden z powodów modernizacji baz paliw jaką obecnie realizuje Spółka. Firma unowocześnia fronty autocysternowe, co poprawia komfort kierowców, skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. PERN rozbudowuje także pojemności magazynowe na biokomponenty.

Obowiązek NCW wynika z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i jest jednym z kilku instrumentów realizacji celu osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r., wynikającego z Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Obejmuje on przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

PERN zakończył zadania związane z modernizacją frontów autocysternowych w bazach paliw w Koluszkach i Kawicach. Prace w tym zakresie kontynuowane są w kolejnych czterech lokalizacjach: w Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu oraz Woli Rzędzińskiej.

W ramach prowadzonych prac firma zastosowała nowoczesne rozwiązania techniczne, które mają za zadanie poprawić możliwości techniczne frontów autocysternowych.

Obecne trendy wskazują na rosnące zainteresowanie Klientów dozowaniem dodatków firmowych do paliw płynnych. Dążymy do stworzenia stanowisk „multiproduktowych”, co umożliwi kierowcom odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu autocysterny na inną wyspę nalewczą. W ramach modernizacji frontów autocysternowych linie nalewcze wyposażane są w najnowocześniejsze moduły dozowania dodatków firmowych – podkreśla Paweł Wysocki, dyrektor pionu technicznego w PERN.

PERN realizuje już także prace związane z rozbudową pojemności magazynowych na biokomponenty – estry wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz bioetanol. Dotychczas rozstrzygnięte postępowania przetargowe dotyczą rozbudowy magazynów estrów o łącznej pojemności 2,8 tys. m³ w 5 lokalizacjach – w Bazach Paliw w: Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Małaszewiczach oraz pojemności na bioetanol o pojemności 300 m³  w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej.

W Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej Klienci PERN będą mieli możliwość dostarczania biokomponentów koleją jako alternatywę do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego. Dodatkowo trzy linie nalewcze frontu autocysternowego w Bazie Paliw w Małaszewiczach zostaną wyposażone w instalacje do dozowania estrów.

Obecnie trwają postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych do magazynowania estrów w Bazach Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Rejowcu.