Nowa strategia rozwoju PERN: umocnienie się na pozycji lidera w logistyce surowcowo-paliwowej przy jednoczesnej budowie silnych fundamentów do dywersyfikacji biznesu Grupy.

 

Transformacja w organizację wykorzystującą gromadzone i przetwarzane przez sztuczną inteligencję dane, elastycznie reagującą na zmiany rynkowe, aktywnie poszukującą nowych źródeł przychodów oraz nowych kompetencji – to podstawowy cel nowej strategii rozwoju PERN, zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Do 2028 roku firma chce umocnić się na pozycji lidera w logistyce surowcowo-paliwowej, jednocześnie tworząc silne fundamenty do dywersyfikacji biznesu Grupy – w takich obszarach jak chemia płynna czy paliwo lotnicze.

Postępująca transformacja energetyczna, zmieniająca się sytuacja makroekonomiczna, niestabilna sytuacja geopolityczna oraz wojna w Ukrainie i jej wpływ na rynek paliw  – to tylko niektóre wyzwania przed jakimi stoi obecnie PERN.

– Działamy w branży, która ma przed sobą wiele wyzwań. W długim terminie spodziewany jest spadek popytu na paliwa będące dziś w centrum naszej działalności. Podobne nam firmy na zachodzie już od dawna skupiają się na poprawie fundamentów biznesowych, takich jak efektywność operacyjna i komercyjna, oraz na budowaniu nowych silników wzrostu. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenia w logistyce ropy i paliw, by przełożyć je na inne produkty: chemię płynną czy paliwo lotnicze. Dzięki posiadanym już aktywom i kompetencjom PERN ma duży potencjał pozwalający na zbudowanie silnej pozycji na tych atrakcyjnych i nowych dla nas rynkach – mówi Mirosław Skowron, Prezes Zarządu PERN S.A.

W 2028 r. PERN ma być organizacją będącą liderem na polskim rynku logistyki surowcowo-produktowej, wzorem dla podobnych firm z Europy, podmiotem z unikalnymi i wszechstronnymi możliwościami rozwoju – gotowym do ekspansji na rynku chemii płynnej i paliw JET. Firmą wspierającą dekarbonizację i zieloną transformację, budującą swoją pozycję w logistyce nośników wodoru i CO2. Organizacją zarządzaną w oparciu o liczby i analizy opracowywane na podstawie gromadzonych i przetwarzanych przez sztuczną inteligencję danych, spełniającą najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, jakości, efektywności operacyjnej, zaawansowanej automatyzacji i digitalizacji swoich procesów. Atrakcyjnym pracodawcą przyciągającym do siebie nowe talenty oferując im atrakcyjne perspektywy rozwoju.

Fundamentami strategii PERN będą programy doskonalące zarządzanie poprzez dane i transformację IT, wzmacniające efektywność organizacyjną, doskonalące bezpieczeństwo pracowników i infrastruktury. Ważnym elementem transformacji PERN będzie wdrożenie ambitnej polityki ESG, która pozwoli spółce rozwijać się zgodnie z najlepszymi praktykami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kluczowe filary strategii PERN

Nowa strategia PERN opiera się na trzech filarach. Pierwszy z nich to szeroki program usprawnień w ramach działalności operacyjnej. Jego wdrożenie oznacza większą efektywność, rozwój kompetencji i elastyczność firmy w reagowaniu na zmiany rynkowe. Jego realizacja jest niezbędna do rozwinięcia nowych obszarów działania PERN. W planach spółki znajduje się również konsekwentne rozbudowywanie swojej infrastruktury nadmorskiej oraz maksymalne wykorzystanie krótkoterminowego wzrostu popytu na pojemności magazynowe.

Drugi filar zakłada wzmocnienie i rozszerzenie działalności podstawowej PERN. To krok w kierunku transformacji energetycznej spółki i wejścia na rynek paliw przyszłości. II filar oznacza rozwój i dywersyfikację biznesu w obszarach płynnej chemii, paliw lotniczych, usług dodatkowych. Jego wdrożenie pozwoli na pozyskanie nowych źródeł przychodu i utrzymanie pozytywnych wyników finansowych.

Z uwagi na strukturalne deficyty materiałów petrochemicznych w Polsce, wzrost gospodarczy, duże projekty w tym obszarze realizowane w kraju oraz perspektywy nałożenia dalszych sankcji na Rosję, szczególnie duże nadzieje PERN wiąże z logistyką chemii. Doświadczenie firmy w obszarze logistyki ropy naftowej i paliw oraz aktywa w kluczowych portach w Polsce pozwalają PERN na rozpoczęcie przygotowań do zbudowania pierwszego w tej części Europy terminalu chemicznego na dużą skalę. Dzięki temu firma będzie mogła wejść na rynek importu i eksportu kluczowych produktów chemicznych, m.in. metanolu, styrenu, glikoli, a w dłuższej perspektywie – także zielonego metanolu i zielonego amoniaku.

PERN zakłada również wzmocnienie swojej pozycji na rynku paliw lotniczych oraz większe zaangażowanie się w logistykę paliw do i z krajów sąsiadujących.

Trzeci filar strategii PERN wyznacza nowy cel dla spółki – przygotowanie firmy do zaopatrywania rynku w paliwa przyszłości, wejścia na rynek wodoru, rozwoju kompetencji w obszarze magazynowania amoniaku i metanolu oraz logistyki CO2 w Polsce. W ten sposób PERN chce odpowiedzieć na wyzwania zmieniającego się rynku energetycznego w obszarze zielonej transformacji i OZE.

Nowa strategia odpowiada na wyzwania rynkowe, ale w centrum uwagi PERN pozostaje bezpieczeństwo naftowe i paliwowe oraz zaspokojenie popytu na paliwa płynne. Strategia ma zwiększyć efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i wykorzystać jego potencjał w obszarach, w których już teraz posiadamy przewagę konkurencyjną, ale i w tych, w których dopiero będziemy budować swoją pozycję rynkową. Reagujemy także na pojawiające się wyzwania geopolityczne – dodaje Mirosław Skowron, Prezes Zarządu PERN S.A.

W ramach strategii PERN opracował już ponad 40 inicjatyw strategicznych, z planem realizacji i harmonogramem, przynoszących wymierne korzyści finansowe i niefinansowe.