Rusza przetarg na nadzór inwestorski nad rozbudową baz paliw

PERN ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór firmy, która będzie pełnić funkcję nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z III etapem rozbudowy pojemności magazynowej na paliwa.

Rola Inspektora nadzoru inwestorskiego polega na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji całego procesu budowlanego z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest to skuteczne i powszechnie stosowane rozwiązanie w realizacji złożonych projektów inwestycyjnych.

Trzeci etap rozbudowy baz paliw PERN zakłada w drugiej fazie budowę aż 8 zbiorników o łącznej pojemności 256 tys. m3 do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przetarg dotyczy realizacji 8 zbiorników, każdy o pojemności 32 tys. m3, w czterech lokalizacjach:

  • zbiornik w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
  • 2 zbiorniki w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie,
  • 3 zbiorniki w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu,
  • 2 zbiorniki w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Termin składania ofert upływa 15 grudnia br. o godz. 10.00. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się na stronie: www.pern.pl

***

PERN jest liderem logistyki branży surowcowej i paliwowej. Firma działa w całej Polsce i realizuje szereg projektów inwestycyjnych oraz remontowych na terenie kraju. Zapraszamy do współpracy w ramach naszych działań, których celem jest budowa nowych elementów infrastruktury oraz konserwacja już istniejących. Informacje o projektach, które prowadzimy i w których poszukujemy partnerów, a także możliwość złożenia oferty na ich realizację, znajdują się na platformie zakupowej spółki.