PERN otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

PERN znalazł się w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych posiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie sprawdzające zakończyło się wydaniem dla PERN 12 stycznia 2021 r. Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego miało na celu ustalenie, czy Spółka posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych m.in. w aspektach: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. Otrzymane dokumenty są potwierdzeniem posiadania przez PERN S.A. zdolności do ochrony informacji niejawnych:

  • Rzeczpospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE,
  • Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,
  • Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIAL.

Przyznane uprawnienia wydano na okres 7 lat w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem, a w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem na okres 10 lat.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Ponadto dzięki otrzymanym świadectwom Spółka uzyskała m.in. możliwość wnioskowania dla wskazanych Pracowników PERN, wydania przez ABW poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych krajowych, ale również informacji niejawnych Unii Europejskiej oraz NATO.

Poprzez uzyskanie świadectw, PERN wszedł do wąskiego grona podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co tym bardziej jest ważne, że jest jednym z kluczowych podmiotów, tworzących energetyczny łańcuch bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo uzyskanie w 2020 roku certyfikatu  ISO 27001 jest dowodem, że PERN spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie tego obszaru.