Komunikat PERN S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2020 roku powołało Pana Krzysztofa Rogalę na Członka Zarządu Spółki z dniem 1 października 2020 roku i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Krzysztof Rogala jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. W 2001 roku złożył egzamin na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Krzysztof Rogala od wielu lat jest związany z rynkiem surowcowym i finansowym piastując doradcze, zarządcze i nadzorcze stanowiska w takich firmach jak GAZ – SYSTEM, Polskie LNG, PKN Orlen, czy Bank Ochrony Środowiska.

W latach 2006-2008 związany ze spółką PERN, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W latach 2015 – 2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej PGNiG, a od 2016 roku był Wiceprezesem w spółce EuRoPol Gaz.

Krzysztof Rogala posiada także doświadczenie w administracji państwowej pracując dla  Ministerstwa Finansów w latach 2015/2016 i współpracując z Ministerstwem Środowiska.