Ruszył przetarg na nadzór inwestorski przy rozbudowie pojemności na paliwa

PERN ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór firmy, która będzie pełnić funkcję nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową pojemności magazynowej na paliwa. Jest to element II etapu rozbudowy baz magazynowych w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Małaszewiczach i Dębogórzu o dodatkowe 190 tys. m³ pojemności.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN to kolejna z ważnych dla Spółki inwestycji, które wynikają z Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii Spółki do 2022 roku. Budowa zbiorników magazynowych w Bazach Paliw, to odpowiedź na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki, między innymi, zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

Rola „Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi” polega na nadzorze nad wykonawcą robót podczas procesu budowlanego. Inspektor reprezentuje interesy swojego Inwestora na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Jest skutecznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem w realizacji złożonych projektów inwestycyjnych. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się na Platformie zakupowej na stronie www.pern.pl :