W 2019 dwukrotnie wyższe nakłady na inwestycje

Ponad 500 mln zł na nowe inwestycje oraz blisko 100 mln zł na prace remontowe – tyle w 2019 roku mają wynieść nakłady PERN. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2018. Pieniądze na inwestycje, dzięki stabilnej pozycji Spółki, będą pochodziły ze środków własnych. Łącznie w latach 2018- 2022 roku Grupa PERN zamierza przeznaczyć na rozwój ok 2,7 mld zł.

 

Pierwszy rok po połączeniu PERN i OLPP

W 2018 roku przychody Grupy PERN wzrosły i wyniosły blisko 1,4 mld zł. W porównaniu do wyników za 2017 rok – jest to wzrost o 10%. Miniony rok był pierwszym rokiem funkcjonowania Grupy PERN w nowej formule czyli po połączeniu spółki PERN z OLPP.

Inwestycje wynikające z Polityki naftowej Rządu RP i strategii PERN

Z rządowej Polityki dla sektora naftowego wynika szereg inwestycji, które nasz Spółka już realizuje i będzie realizowała w najbliższych latach. PERN zakończył prace nad studium wykonalności drugiej nitki rurociągu  surowcowego na trasie Płock-Gdańsk. Firma uruchomiła postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i koniecznych w tym zakresie opinii, uzgodnień i decyzji (z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji), w tym pozwolenie na budowę oraz na zasadach prawa opcji pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją „II nitki Odcinka Pomorskiego”, jako etapu przygotowania inwestycji strategicznej. Rurociąg ten pozwoli na pogłębienie dywersyfikacji oraz lepszą separację jakościową nowych gatunków ropy dla naszych Klientów.Firma rozbudowuje także zbiorniki magazynowe na ropę naftową. Chodzi o 7 nowych zbiorników w gdańskim Terminalu Naftowym oraz w Bazie w Gdańsku. W sumie pojemność magazynowa na ropę naftową zwiększy się o prawie 600 tys. m³, do poziomu 4,1 mln m³. Zarówno budowa nowych zbiorników na ropę naftową w Bazie Gdańsk jak i w TNG już się rozpoczęły.W segmencie paliwowym, PERN planuje wybudować nowe zbiorniki (I i II etap 350.000 m³). Pierwszy etap tego programu –  to zrealizowane już dwa zbiorniki w Koluszkach i dwa zbiorniki w Nowej Wsi Wielkiej – każdy po 32.000 m³, łącznie 128.000 m³. Drugi etap jest w punkcie prac przygotowawczych, w tym wyboru wykonawców inwestycji – właśnie ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy dla inwestycji w czterech kolejnych lokalizacjach. Jednocześnie podpisana została umowa na wykonanie kolejnego zbiornika o pojemności 32 tys. m³ w bazie paliw w Koluszkach.

PERN wybuduje także rurociąg paliwowy z Bazy Paliw PERN w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebini (długość ok. 100 km) oraz zwiększy przepustowość rurociągu paliwowego dla zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej.