Naftor Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej PERN, nabyła Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) do poziomu „Poufne”.

Oznacza to, że Spółka Naftor posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych do klauzuli „poufne”, włącznie z możliwością ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania w pomieszczeniach kancelarii tajnej w siedzibie Centrali Spółki w Warszawie (akceptacja ABW w 2016 r.) oraz z użyciem akredytowanego przez ABW (akredytacja nr 129/2017 z dnia 15 maja 2017 r.) Bezpiecznego Systemu Informatycznego (BSI).

Dokumentem potwierdzającym zdolność Spółki Naftor do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydane po przeprowadzeniu przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. W trakcie postępowania przeanalizowano z wynikiem pozytywnym strukturę i pochodzenie kapitału Spółki, jej sytuację i źródła pochodzenia środków finansowych, a także konkretne osoby oraz funkcjonujący w tym podmiocie system ochrony. Wydane Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym zdolność Spółki Naftor do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

Kancelarię niejawną zorganizowano w siedzibie Centrali Spółki w Warszawie. Spełnia ona wymagania określone przepisami rozporządzenia co do lokalizacji, zabezpieczenia i wyposażenia oraz organizacji ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych. Każdy dokument niejawny wytworzony w Spółce podlega zarejestrowaniu w kancelarii niejawnej. Kancelaria niejawna rejestruje także wszystkie dokumenty niejawne wysyłane oraz otrzymywane od innych podmiotów.

Naftor Sp. z o.o. istnieje od roku 2004, po wyodrębnieniu ze struktury „Naftobazy” Sp. z o.o. – obecnie Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. – największego w Polsce przedsiębiorstwa specjalizującego się w magazynowaniu i obrocie paliw płynnych, należącego również do Grupy PERN. Celem powstania Spółki Naftor było utworzenie sprawnie i profesjonalnie funkcjonującej firmy, gwarantującej profesjonalną ochronę Baz Paliw należących do OLPP obiektów strategicznych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Obecnie Naftor Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu ochrony osób i mienia, ochrony ppoż. w ponad 20 Bazach Paliw należących do OLPP sp. z o.o. oraz w 17 obiektach PERN S.A. Naftor obsługuje także wiele innych firm na terenie kraju, do najważniejszych należą: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Gas Storage Poland Sp. z o.o., Naftoport Sp. z o.o.